Handelsbetingelser og vilkår 


FASTSPEED Aftalevilkår af 21. august 2019, og som også fremgår på www.fastspeed.dk.


1.0. Fastspeed

1.1. Denne aftale indgås med FASTSPEED ApS, CVR-nr. 39 97 66 25, Bygmestervej 10, 3. tv, 2400 København NV, Danmark (“FASTSPEED”).

1.2. Du kan kontakte os via e-mail på [email protected], på telefon 8987 3700 eller på ovennævnte adresse. Du kan se vores åbningstider på: https://fastspeed.dk/kundeservice/


2.0. Aftalevilkår

2.1. Disse vilkår er til enhver tid tilgængelige på fastspeed.dk.

2.2. Disse vilkår er gældende for dig som privatkunde, idet det forudsættes, at du er myndig person over 18 år med bopæl i Danmark.

2.3. FASTSPEED kan løbende foretage ændringer af disse aftalevilkår, produktets sammensætning, mv. ved at ændre aftalevilkårene på sin hjemmeside, hvorefter de opdaterede vilkår er gældende, medmindre der er tale om væsentlige ændringer.

2.4. Væsentlige ændringer af aftalevilkårene varsles overfor dig mindst 30 dage før de træder i kraft. Ved væsentlige ændringer kan du opsige din aftale med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Dette gælder også inden bindingsperiodens udløb. Væsentlige ændringer vil eksempelvis være prisændringer.

2.5. Alle informationer tilgår dig via elektroniske kommunikation i form af e-mail og SMS, hvorfor det er dit ansvar altid at have registreret korrekte kontaktoplysninger hos FASTSPEED samt at sikre at disse læses.


3.0 Aftaleindgåelse

3.1. Aftalen indgås ved, at du via FASTSPEED’s hjemmeside, pr. telefon, ved fjernsalg eller på e-mail afgiver en ordre og modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som bekræfter din adresse, valg af produkter og kontaktinformationer. Aftalen anses for indgået ved din afgivelse af bestilling, idet det konkrete leveringstidspunkt fastlægges af FASTSPEED i ordrebekræftelsen, da leveringstidspunkt afhænger af flere konkrete forhold, herunder din adresse og hvilke tekniske installationer, der er på den pågældende adresse. FASTSPEED har også i helt særlige tilfælde muligheden for at hæve aftalen allerede ved modtagelsen af din afgivelse af ordre, se punkt 6.

3.2. Hvis Aftalen er indgået pr. telefon eller på e-mail eller ved andet fjernsalg anses aftalen for indgået ved din accept af aftalen, og fortrydelsesfristen løber herefter fra det tidspunkt. Du vil også i disse tilfælde af aftaleindgåelse udenfor FASTSPEED’s hjemmeside modtage en ordrebekræftelse per e-mail.


4.0. Aftalens ophør

4.1. Der er en bindingsperiode på 6 måneder gældende fra dato for påbegyndt levering af tjenesten fra FASTSPEED.

4.2. Aftalen kan opsiges af dig med 30 dages varsel, dog tidligst til udløb af bindingsperioden.

4.3. Aftalen kan til enhver tid opsiges af FASTSPEED med 30 dages varsel.

4.4. I tilfælde af din opsigelse eller FASTSPEED opsiger dig, tilbagebetaler FASTSPEED af egen drift eventuel forudbetalt abonnementsafgift, der refunderes forholdsmæssigt. 


5.0. Fortrydelsesret

5.1. Der er 14 dages fortrydelsesret fra aftaleindgåelsen.

5.2. Du kan udnytte din fortrydelsesret ved at kontakte os per e-mail, telefon eller ved almindelig post til kontaktadressen i punkt 1.

5.3. Hvis du vil bruge din fortrydelsesret, skal du for egen regning og risiko returnere det bredbåndsudstyr, som du eventuelt måtte have modtaget fra FASTSPEED. Udstyret skal sendes med omdeling/levering til adressen til: Fastspeed ApS, c/o Matkon, Måløv Byvej 229 K, 2760 Måløv. Det er dit eget ansvar at dokumentere, at udstyret er behørigt returneret.

5.4. Hvis du ikke returnerer udstyret rettidigt, opkræver FASTSPEED rykkergebyrer og eventuelt erstatning i henhold til gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.


6.0 Levering

6.1. Leveringsdatoen fremgår af din ordrebekræftelse.

6.2. FASTSPEED kan ikke levere til alle adresser, da levering forudsætter, at FASTSPEED har indgået aftale om adgang med den underliggende netejer. På fastspeed.dk kan du ved indtastning af din adresse se, om det er muligt at få FASTSPEED på din adresse.

6.3. Levering og leveringsdatoen forudsætter en brugbar ledningsvej og stik på din adresse, ellers kan der være behov for teknikerbesøg mod betaling. Ordren annulleres, hvis du ikke ønsker at gennemføre denne pga. merbetaling til etablering af stik eller stikledning. Du får besked herom efter at vi har modtaget din ordre, men inden der fremsendes en endelig ordrebekræftelse.

6.4. Det er dit eget ansvar at få opsagt eventuel anden udbyder af bredbånd ved skift til FASTSPEED. Du skal være opmærksom på gældende opsigelsesvarsel samt eventuel bindingsperiode hos din tidligere udbyder, da udbyderen kan have ret til at opkræve betaling for den resterende del af din binding eller opsigelsesperiode.

6.5. I forbindelse med etablering af FASTSPEED bredbånd kan det blive nødvendigt med ét eller flere teknikerbesøg. Teknikerbesøg er en selvstændig ydelse, som skal betales af dig, såfremt teknikerbesøget skyldes forhold, som du er ansvarlig for. Teknikerbesøg vil da afregnes til priser i henhold til vores gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

6.6. Du skal sikre, at teknikeren har adgang til din bopæl i forbindelse med installation. Hvis du ikke kan garantere adgang til leveringsadressen, skal FASTSPEED have besked minimum 2 arbejdsdage før teknikerbesøget. Hvis teknikeren går forgæves, eller hvis du giver for sen besked til FASTSPEED om, at du ikke kan være på bopælen i det angivne tidsrum, har FASTSPEED ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/. FASTSPEED kan endvidere betragte dette som din væsentlige misligholdelse af aftalen, der giver FASTSPEED ret til at ophæve aftalen.

6.7. Ved stikopgraderingen, opgraderers første stik i husstanden, og i nogle tilfælde er dette fordeleren.

6.8. Du er ansvarlig for at sikre, at der er strømudtag til at forsyne det medfølgende udstyr.

6.9. Du skal selv for egen regning sørge for at udbedre eventuelle reparationer, som er nødvendige som følge af etablering af FASTSPEED Bredbånd.


7.0. Bredbånd

7.1. Vi leverer bredbånd til dig med den hastighed og de øvrige detaljer, der fremgår af din ordrebekræftelse. 

7.2. Den bestilte hastighed kan alene opnås som kablet forbindelse til router. Der tages dog forbehold for forbindelsens fysiske natur og tilstand samt belastningen af netværkets kapacitet, idet dette kan påvirke den oplevede hastighed. Den bestilte hastighed kan ej heller forventes via wifi, ligesom kundens eget udstyr kan sætte begrænsninger for den oplevede hastighed, hvis udstyret ikke fuldt kan understøtte den bestilte hastighed.

7.3. Efterfølgende ændringer til dit bredbåndsprodukt vil fremgå under ”Mit Fastspeed” på fastspeed.dk.

7.4. Bredbåndsforbindelsen må alene anvendes af dig og øvrige medlemmer af din husstand. Du må således ikke dele forbindelsen med andre husstande. Forbindelsen er som udgangspunkt tænkt til privat brug, men anvendelse til hjemmearbejdsplads og eget erhverv kan ske i det omfang, at brugen ikke giver en urimelig belastning af nettet og/eller forstyrrer andre slutbrugeres anvendelse af internettet. Konstateres et unormalt højt trafikforbrug eller afvigende trafikmønster, forbeholder FASTSPEED sig ret til – efter henstilling om normalisering af trafikforbruget – at lukke forbindelsen og evt. opsige abonnementet uden yderligere varsel.


8.0. udstyr

8.1. Du låner det udstyr, som bruges til levering af bredbånd fra FASTSPEED, eksempelvis router.

8.2. FASTSPEED sender udstyret til dig til nærmeste pakkeshop, medmindre du ønsker udstyret sendt til den adresse, som du har opgivet til os som installationsadressen.

8.3. Hvis du ikke afhenter fremsendt udstyr, kan FASTSPEED opkræve gebyr for at genfremsende udstyr.


9.0. Driftsopdateringer og udbedring af fejl

9.1. Såfremt du konstaterer fejl på vores bredbånd, kan du kontakte kundeservice med henblik på fejlsøgning og udbedring.

9.2. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt med lokal fejlretning hos dig, der udføres af vores teknikere.

9.3. Såfremt et teknikerbesøg er nødvendigt, vil vi kontakte dig for at aftale et tidspunkt. Det er vigtigt, at du er hjemme på det pågældende tidspunkt, så vi ikke går forgæves. Såfremt du har brug for at ændre det aftalte tidspunkt, skal du aflyse overfor kundeservice med mindst 2 arbejdsdages varsel. Hvis du ikke når at aflyse til tiden, forbeholder FASTSPEED sig ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

9.4. Hvis FASTSPEED under fejlsøgningen konstaterer at en fejl er forårsaget af udstyr, der ikke er leveret af FASTSPEED, der giver forstyrrelser eller ulemper for driften af FASTSPEED’s netværk, har du pligt til straks at afhjælpe disse fejl. Eventuelle udgifter i denne forbindelse afholdes af dig. FASTSPEED, forbeholder sig ret til at fakturere dig for omkostninger til FASTSPEED’s fejlsøgning og udbedring af fejl, der er relateret hertil.

9.5. FASTSPEED har til enhver tid ret til at foretage ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift og trafik af FASTSPEED’s netværk, herunder foranstaltninger for at afværge sikkerheds- eller integritetsmæssige hændelser eller trusler og sårbarheder, såsom ændring af IP-adresser, installationer, mv.

9.6. FASTSPEED kan i særlige tilfælde give kompensation, herunder forholdsmæssig tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten. Kompensationen kan aldrig overstige den månedlige ydelse.


10.0. Flytning

10.1. Hvis du flytter til ny adresse, fortsætter den eksisterende bredbåndsaftale, herunder en eventuel bindingsperiode. Dette vil også gælde, selvom FASTSPEED måske ikke kan levere bredbånd på den nye adresse.

10.2. Ved flytning af dit bredbånd opkræves du et flytte-/oprettelsesgebyr i henhold til gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.


11.0. Priser

11.1. Gældende priser vil fremgå af https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

11.2. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen og på ”mit Fastspeed” på fastspeed.dk.

11.3. FASTSPEED kan løbende ændre sine priser. Alle prisændringer varsles mindst 30 dage før de træder i kraft.

11.4. Ved prisstigninger kan du opsige din Aftale med virkning fra den dag, hvor prisændringen træder i kraft. Dette gælder også inden eventuel bindingsperiodes udløb. Eventuelle forudbetalinger vil da blive refunderet forholdsmæssigt.


12.0. Fakturering og betalings-betingelser

12.1. Du betaler din regning med automatisk kortbetaling. Det fremgår af www.fastspeed.dk, hvilke typer af betalingskort, der kan benyttes til betaling af FASTSPEED.

12.2. Du modtager din første opkrævning ved modtagelse af ordrebekræftelsen, idet betalingsdatoen da vil være den konkrete leveringsdato, hvor pengene trækkes på dit betalingskort.

12.3. Den første betaling er forudbetaling for perioden fra leveringsdatoen og resten af det igangværende kvartal. Første betaling vil ligeledes omfatte éngangsbetalinger relateret til oprettelsen af FASTSPEED bredbånd.

12.4. Betalinger sker herefter kvartalsvis forud d. 1. dag i hvert kvartal. Du vil således blive opkrævet et kvartals abonnementsbetaling hhv. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Eksempelvis dækker betalingen pr. 1. januar for perioden 1. januar til og med 31. marts.

12.5. Beløbet trækkes på dit betalingskort på betalingsdatoen.

12.6. Det er dit ansvar, at der til enhver tid er registreret et gyldigt kreditkort hos FASTSPEED, samt at der er dækning på dette.

12.7. Er det ikke muligt at trække pengene via automatisk kortbetaling, modtager du besked om manglende betaling pr. e-mail.

12.8. Såfremt du betaler for sent, fremsender FASTSPEED en rykker for den manglende betaling.

12.9. Hvis du ikke betaler i overensstemmelse med rykkeren, fremsendes endnu en rykker med et inkassovarsel.

12.10. FASTSPEED kan lade tredjemand varetage inddrivelsen af det skyldige beløb.

12.11. Ved forsinket betaling kan FASTSPEED, opkræve morarenter og andre gebyrer i overensstemmelse med gældende ret.

12.12. Ved forsinket betaling har FASTSPEED ret til at lukke din forbindelse, indtil det skyldige beløb er betalt, og betinge åbning af fuld betaling af restancen. Ved åbning opkræves endvidere et genåbningsgebyr.

12.13. Din manglende betaling anses ikke som en opsigelse af Aftalen, men som din væsentlige misligholdelse af Aftalen. Sådan misligholdelse giver FASTSPEED mulighed for at ophæve aftalen.

12.14. FASTSPEED har mulighed for at kreditvurdere dig, herunder ved at indhente oplysninger om dig fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre.


13.0. Kommunikation

13.1. Kommunikation mellem dig og FASTSPEED foregår via e-mail og sms, og det er derfor et krav at du har en aktiv e-mailadresse og et aktivt mobilabonnement. Du skal opdatere dine kontaktoplysninger på www.fastspeed.dk ved skift af e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer.


14.0. Persondata

14.1. FASTSPEED ApS (CVR-nummer 39976625, telefon 89 87 37 00 og e-mail [email protected]) er data-ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om dig og behandles i medfør af denne aftale.

14.2. FASTSPEED’s persondatapolitik samt hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du altid finde og læse på https://www.fastspeed.dk/cookie-og-privatlivspolitik/.

14.2. FASTSPEED forbeholder sig retten til at ændre selskabets persondatapolitik ved at opdatere vores privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du blive adviseret direkte, eksempelvis pr. e-mail.


15.0. Overdragelse

15.1. Du kan til enhver tid overdrage din forbindelse til 3. mand på adressen, såfremt denne kan leve op til alle gældende vilkår. Gør 3. mand ikke dette, kan FASTSPEED afvise overdragelsen.


16.0. Erstatningsansvar

16.1. Både du og FASTSPEED er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

16.2. Hverken du eller FASTSPEED er ansvarlige for indirekte tab.

16.3. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, tab for afbrydelse af indhold som følge af forstyrrelser eller afbrydelser af tjenester, tab af data, avancetab, tab af goodwill, tab af profit mv.

16.4. FASTSPEED er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af download af virus eller andre skadelige programmer, samt tilslutning af fremmed udstyr som medfører skader på net eller installationer.

16.5. Du skal skadesløsholde FASTSPEED for skader på eller bortkomst af FASTSPEED’s udstyr, der er installeret hos dig.

16.6. Du skal endvidere skadesløsholde FASTSPEED for tredjeparts krav, der relaterer til dit netværk, handlinger eller andre af dine forhold under denne aftale.


17.0. Klagebehandling

17.1. Du kan til enhver tid klage skriftligt til FASTSPEED. Klagen skal enten sendes pr. e-mail til [email protected] eller pr. post til Fastspeed ApS, Bygmestervej 10, 3. tv, 2400 København NV.

17.2. FASTSPEED vil besvare din klage inden 30 dage fra modtagelsen. FASTSPEED’s afgørelse kan indklages til Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.th, 1609 København K.


18.0. Lovvalg og værneting

18.1. Denne aftale er undergivet dansk ret og de danske domstole ved dit hjemting.